• همکار محترم

    با سلام لطفا به مجموعه سوالات زير كه در مورد شغل شما تدوين گرديده با انتخاب گزينه مناسب پاسخ دهيد. *توجه: در پاسخگويي به سوالات اين قسمت فقط شرايط و ويژگي هاي شغل خود را در نظر بگيريد نه ويژگي فردي كه خودتان داريد.