كانون ارزيابي و توسعه

اين فرم به منظور ثبت داده هاي حاصل از نتايج كانون ارزيابي توسط اعضاي كانون در نظر گرفته است.

مرحله 1 از 2

  • ثبت اطلاعات پايه كانون ارزيابي

    لطفا در اين صفحه مشخصات پرسنلي فرد ارزيابي شونده و اعضاي تيم ارزياب با دقت ثبت گردد.
  • مثال: 2 يا 2.3
  • مثال: 5 يا 2.5
  • مطابق ارزيابي نظر مافوق