ثبت وقایع حساس

این فرم به منظور ثبت وقایع حساس مثبت و منفی کارکنان در فرایند مدیریت عملکرد سازمان در نظر گرفته شده است.
  • در صورتی که عملکرد ، رفتار یا قابلیت برجسته مثبتی از فرد مورد نظر مشاهده کردیده اید در این قسمت درج نمایید.
  • در صورتی که عملکرد ، رفتار یا قابلیت برجسته منفی از فرد مورد نظر مشاهده کردیده اید در این قسمت درج نمایید.