کانون ارزیابی - آزمون سوم (DISC)

  • لطفاً کد ملی خود را بدون در نظر گرفتن صفر های سمت چپ وارد نمایید.
  • نام سازمان، موسسه و یا شرکتی که در آن مشغول به کار هستید.
  • Please enter a number from 1300 to 1500.
    لطفا فقط عدد سال را وارد کنید; مانند 1357
  • Please enter a number from 1300 to 1500.
    لطفا فقط عدد سال را وارد کنید; مانند 1382
  • Please enter a number from 80 to 200.
  • Please enter a number from 50 to 200.