فرم اصلاحات پیشنهادی مشاغل

 • لطفا به منظور اصلاح اطلاعات مشاغل مورد نظر خود، ابتدا مشخصات شغل را وارد نموده ، سپس با تعيين صفحاتي كه نياز به اصلاح دارند ، موارد پيشنهادي را به تفكيك هر صفحه در فرم زير درج نماييد. ***لازم به توضيح است كه اطلاعات اين صفحه فقط براي يك عنوان شغلي تنظيم شده است در صورتي كه مي خواهيد براي چند عنوان شغلي اصلاحات لازم را اعمال كنيد بايستي مجددا وارد اين صفحه شده و اصلاحات شغل هاي بعدي را درج نماييد.***

 • منظور عنوان مديريت ذي ربط مي باشد كه در صفحه دوم گزارش ارائه شده است.
 • عنوان شغل در صفحه اول گزارش امده است.
 • شناسه هر شغل در صفحه نخست گزارش زير عنوان شغل درج شده است. توجه: اصلاحات اين صفحه خاص يك شناسه پست مي باشد
 • در این قسمت شماره صفحه ای که نیاز به اصلاح دارد را درج نمایید.
 • مثال1: پيشنهاد مي شود به فهرست وظايف، ارائه گزارشات هيات مديره اضافه شود- مثال2: پيشنهاد مي شود بجاي عدد 80 در اهميت مهارت اكسل عدد 90 درج شود مثال3: بجاي واژه متوسط در حد نياز مديريت دانش، خيلي زياد قيد شود.
 • در این قسمت شماره صفحه ای که نیاز به اصلاح دارد را درج نمایید.
 • مثال1: پيشنهاد مي شود به فهرست وظايف، ارائه گزارشات هيات مديره اضافه شود- مثال2: پيشنهاد مي شود بجاي عدد 80 در اهميت مهارت اكسل عدد 90 درج شود مثال3: بجاي واژه متوسط در حد نياز مديريت دانش، خيلي زياد قيد شود.
 • در این قسمت شماره صفحه ای که نیاز به اصلاح دارد را درج نمایید.
 • مثال1: پيشنهاد مي شود به فهرست وظايف، ارائه گزارشات هيات مديره اضافه شود- مثال2: پيشنهاد مي شود بجاي عدد 80 در اهميت مهارت اكسل عدد 90 درج شود مثال3: بجاي واژه متوسط در حد نياز مديريت دانش، خيلي زياد قيد شود.
 • در این قسمت شماره صفحه ای که نیاز به اصلاح دارد را درج نمایید.
 • مثال1: پيشنهاد مي شود به فهرست وظايف، ارائه گزارشات هيات مديره اضافه شود- مثال2: پيشنهاد مي شود بجاي عدد 80 در اهميت مهارت اكسل عدد 90 درج شود مثال3: بجاي واژه متوسط در حد نياز مديريت دانش، خيلي زياد قيد شود.
 • در این قسمت شماره صفحه ای که نیاز به اصلاح دارد را درج نمایید.
 • مثال1: پيشنهاد مي شود به فهرست وظايف، ارائه گزارشات هيات مديره اضافه شود- مثال2: پيشنهاد مي شود بجاي عدد 80 در اهميت مهارت اكسل عدد 90 درج شود مثال3: بجاي واژه متوسط در حد نياز مديريت دانش، خيلي زياد قيد شود.
 • در اين قسمت مي توانيد ساير پيشنهادهاي خود را با ذكر دقيق محل انجام اصلاحات مورد نظر درج نماييد. ضمنا در صورتي كه نياز به انجام اصلاحات زياد داشته باشيد مي توانيد مجدد در سايت وارد شده با ورود اطلاعات شغل ادامه اصلاحات را درج كنيد.