سامانه پیشنهادهای کارکنان شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان

فرم حاضر به منظور اخذ پیشنهادهای کارکنان و مشتریان شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان طراحی گردیده و هدف از آن کاربست نقطه نظرات ارزشمند همکاران و سایر ذی نفعان در بهبود فرایندهای کاری و ارتقای بهره وری شرکت می باشد. پیشنهادهای ارائه شده از طرف شما مطابق آیین نامه نظام پیشنهادات در کمیته های تخصصی مربوطه، ارزشیابی شده و به نحو شایسته مورد تقدیر قرار خواهد گرفت. مدیریت توسعه سازمان
  • شماره ثابت یا شماره همراهی که بتوان از آن طریق با پیشنهاد دهنده ارتباط برقرار نمود.