شرح وظایف تخصصی و توانمندی های مرتبط

این فرم به منظور تدوین شرح وظایف تخصصی شغل و دانش، مهارت و توانمندی های مرتبط با وظایف تخصصی طراحی شده است. ** توجه ** : وظایفی که در مرحله قبل در قسمت وظایف عمومی انتخاب شده به هیچ وجه نباید در این قسمت نوشته شود. لذا صرفا وظایف تخصصی یا اختصاصی هر شغل در این قسمت باید وارد شود.
 • مثال) تعيين نيازهاي آموزشي از طريق تحليل فاصله شغل و شاغل به منظور توانمندسازي كاركنان استفاده از افعالي نظير: همكاري، برنامه ريزي، تعيين، تاييد، نظارت، اطلاع رساني، طراحي، تصميم گيري، دريافت، جمع آوري ، تهيه ، گزارش دهي و... * توجه: وظایف عمومی انتخاب شده در مرحله قبل نباید در این قسمت نوشته شود.
  توجه: می توانید چند مورد را انتخاب کنید.
 • مثال) تعيين نيازهاي آموزشي از طريق تحليل فاصله شغل و شاغل به منظور توانمندسازي كاركنان استفاده از افعالي نظير: همكاري، برنامه ريزي، تعيين، تاييد، نظارت، اطلاع رساني، طراحي، تصميم گيري، دريافت، جمع آوري ، تهيه ، گزارش دهي و... * توجه: وظایف عمومی انتخاب شده در مرحله قبل نباید در این قسمت نوشته شود.
  توجه: می توانید چند مورد را انتخاب کنید.
 • مثال) تعيين نيازهاي آموزشي از طريق تحليل فاصله شغل و شاغل به منظور توانمندسازي كاركنان استفاده از افعالي نظير: همكاري، برنامه ريزي، تعيين، تاييد، نظارت، اطلاع رساني، طراحي، تصميم گيري، دريافت، جمع آوري ، تهيه ، گزارش دهي و... * توجه: وظایف عمومی انتخاب شده در مرحله قبل نباید در این قسمت نوشته شود.
  توجه: می توانید چند مورد را انتخاب کنید.
 • مثال) تعيين نيازهاي آموزشي از طريق تحليل فاصله شغل و شاغل به منظور توانمندسازي كاركنان استفاده از افعالي نظير: همكاري، برنامه ريزي، تعيين، تاييد، نظارت، اطلاع رساني، طراحي، تصميم گيري، دريافت، جمع آوري ، تهيه ، گزارش دهي و... * توجه: وظایف عمومی انتخاب شده در مرحله قبل نباید در این قسمت نوشته شود.
  توجه: می توانید چند مورد را انتخاب کنید.
 • مثال) تعيين نيازهاي آموزشي از طريق تحليل فاصله شغل و شاغل به منظور توانمندسازي كاركنان استفاده از افعالي نظير: همكاري، برنامه ريزي، تعيين، تاييد، نظارت، اطلاع رساني، طراحي، تصميم گيري، دريافت، جمع آوري ، تهيه ، گزارش دهي و... * توجه: وظایف عمومی انتخاب شده در مرحله قبل نباید در این قسمت نوشته شود.
  توجه: می توانید چند مورد را انتخاب کنید.
 • مثال) تعيين نيازهاي آموزشي از طريق تحليل فاصله شغل و شاغل به منظور توانمندسازي كاركنان استفاده از افعالي نظير: همكاري، برنامه ريزي، تعيين، تاييد، نظارت، اطلاع رساني، طراحي، تصميم گيري، دريافت، جمع آوري ، تهيه ، گزارش دهي و... * توجه: وظایف عمومی انتخاب شده در مرحله قبل نباید در این قسمت نوشته شود.
  توجه: می توانید چند مورد را انتخاب کنید.
 • مثال) تعيين نيازهاي آموزشي از طريق تحليل فاصله شغل و شاغل به منظور توانمندسازي كاركنان استفاده از افعالي نظير: همكاري، برنامه ريزي، تعيين، تاييد، نظارت، اطلاع رساني، طراحي، تصميم گيري، دريافت، جمع آوري ، تهيه ، گزارش دهي و... * توجه: وظایف عمومی انتخاب شده در مرحله قبل نباید در این قسمت نوشته شود.
  توجه: می توانید چند مورد را انتخاب کنید.
 • مثال) تعيين نيازهاي آموزشي از طريق تحليل فاصله شغل و شاغل به منظور توانمندسازي كاركنان استفاده از افعالي نظير: همكاري، برنامه ريزي، تعيين، تاييد، نظارت، اطلاع رساني، طراحي، تصميم گيري، دريافت، جمع آوري ، تهيه ، گزارش دهي و... * توجه: وظایف عمومی انتخاب شده در مرحله قبل نباید در این قسمت نوشته شود.
  توجه: می توانید چند مورد را انتخاب کنید.
 • مثال) تعيين نيازهاي آموزشي از طريق تحليل فاصله شغل و شاغل به منظور توانمندسازي كاركنان استفاده از افعالي نظير: همكاري، برنامه ريزي، تعيين، تاييد، نظارت، اطلاع رساني، طراحي، تصميم گيري، دريافت، جمع آوري ، تهيه ، گزارش دهي و... * توجه: وظایف عمومی انتخاب شده در مرحله قبل نباید در این قسمت نوشته شود.
  توجه: می توانید چند مورد را انتخاب کنید.
 • مثال) تعيين نيازهاي آموزشي از طريق تحليل فاصله شغل و شاغل به منظور توانمندسازي كاركنان استفاده از افعالي نظير: همكاري، برنامه ريزي، تعيين، تاييد، نظارت، اطلاع رساني، طراحي، تصميم گيري، دريافت، جمع آوري ، تهيه ، گزارش دهي و... * توجه: وظایف عمومی انتخاب شده در مرحله قبل نباید در این قسمت نوشته شود.
  توجه: می توانید چند مورد را انتخاب کنید.
 • مثال) تعيين نيازهاي آموزشي از طريق تحليل فاصله شغل و شاغل به منظور توانمندسازي كاركنان استفاده از افعالي نظير: همكاري، برنامه ريزي، تعيين، تاييد، نظارت، اطلاع رساني، طراحي، تصميم گيري، دريافت، جمع آوري ، تهيه ، گزارش دهي و... * توجه: وظایف عمومی انتخاب شده در مرحله قبل نباید در این قسمت نوشته شود.
  توجه: می توانید چند مورد را انتخاب کنید.
 • مثال) تعيين نيازهاي آموزشي از طريق تحليل فاصله شغل و شاغل به منظور توانمندسازي كاركنان استفاده از افعالي نظير: همكاري، برنامه ريزي، تعيين، تاييد، نظارت، اطلاع رساني، طراحي، تصميم گيري، دريافت، جمع آوري ، تهيه ، گزارش دهي و... * توجه: وظایف عمومی انتخاب شده در مرحله قبل نباید در این قسمت نوشته شود.
  توجه: می توانید چند مورد را انتخاب کنید.
 • مثال) تعيين نيازهاي آموزشي از طريق تحليل فاصله شغل و شاغل به منظور توانمندسازي كاركنان استفاده از افعالي نظير: همكاري، برنامه ريزي، تعيين، تاييد، نظارت، اطلاع رساني، طراحي، تصميم گيري، دريافت، جمع آوري ، تهيه ، گزارش دهي و... * توجه: وظایف عمومی انتخاب شده در مرحله قبل نباید در این قسمت نوشته شود.
  توجه: می توانید چند مورد را انتخاب کنید.
 • مثال) تعيين نيازهاي آموزشي از طريق تحليل فاصله شغل و شاغل به منظور توانمندسازي كاركنان استفاده از افعالي نظير: همكاري، برنامه ريزي، تعيين، تاييد، نظارت، اطلاع رساني، طراحي، تصميم گيري، دريافت، جمع آوري ، تهيه ، گزارش دهي و... * توجه: وظایف عمومی انتخاب شده در مرحله قبل نباید در این قسمت نوشته شود.
  توجه: می توانید چند مورد را انتخاب کنید.
 • مثال) تعيين نيازهاي آموزشي از طريق تحليل فاصله شغل و شاغل به منظور توانمندسازي كاركنان استفاده از افعالي نظير: همكاري، برنامه ريزي، تعيين، تاييد، نظارت، اطلاع رساني، طراحي، تصميم گيري، دريافت، جمع آوري ، تهيه ، گزارش دهي و... * توجه: وظایف عمومی انتخاب شده در مرحله قبل نباید در این قسمت نوشته شود.
  توجه: می توانید چند مورد را انتخاب کنید.