شرایط احراز و ویژگی های شغلی

این فرم به منظور استخراج شرایط احراز ، مخاطرات، دامنه ارتباطی و ویژگی های بارز مشاغل طراحی گردیده است.
    می توانید چند گزینه را انتخاب نمایید.
  • منظور از رشته های تحصیلی هستند که کاملا مرتبط با این شغل بوده و در اولویت استخدامی برای این شغل قرار دارند.
  • منظور از رشته های تحصیلی هستند که تاحدودی مرتبط با این شغل بوده و در صورت کسب تجارب لازم می توان از این رشته های تحصیلی هم برای شغل مورد نظر استفاده نمود.
  • مثال: پروانه سازمان نظام روانشناسی، پروانه طبابت سازمان نظام پزشکی ، گواهینامه رانندگی، مجوز وکالت و...
    می توانید چند مورد را انتخاب کنید.
  • می توانید چند گزینه را انتخاب کنید
  • در صورتی که مواردی در فهرست سوال قبلی نیامده باشد در این قسمت درج شود.