شاخص های ارزیابی و ویژگی های روانشناختی مورد نیاز

در این فرم بایستی شاخص های رفتاری و عملکردی شغل و ویژگی شخصیتی و روانشناختی مورد نیاز شغل درج گردد.