آزمون تحليل رفتار كاركنان_مرحله اول

 • با سلام با توجه به نقش و اهميت ابعاد رفتاري مشاغل و كاركنان و تاثير آن در كسب موفقيتهاي سازماني، پرسشنامه حاضر جهت بررسي ويژگي هاي منابع انساني و ارائه باز خورد به کارکنان و تدوين برنامه هاي بهبود در نظر گرفته شده است. دقت شما در فرايند تكميل اين سوالات علاوه بر ارائه بازخوردهاي واقعي از وضعيت بهره هوشي، هوش هيجاني و شخصيت شما، ما را نيز در فرايند برنامه ريزي و بهبود وضع موجود ياري خواهد رساند. در همين راستا خواهشمند است هر كدام از سوالات را صادقانه پاسخ داده و ما را در فرايند ارائه خدمات هرچه بيشتر در سازمان همراهي نماييد. بي ترديد كليه پاسخ هاي ارائه شده كاملاً محرمانه تلقي شده و جز در فرايند انجام طرح در زمينه هاي ديگري بهره برداري نخواهد شد.
 • Please enter a number from 1300 to 1400.
  لطفا فقط عدد سال را وارد کنید; مانند 1300
 • Please enter a number from 1300 to 1500.
  لطفا فقط عدد سال را وارد کنید; مانند 1300 (این فیلد اجباری نمی باشد)
 • عنوان پست سازمانی مانند: مدیر مالی، رئیس کارگزینی و... (این فیلد اجباری نمی باشد)
 • این فیلد اجباری نمی باشد
 • این فیلد اجباری نمی باشد
 • این فیلد اجباری نمی باشد