ثبت اطلاعات و انتظارات دانشجويان و فراگيران برنامه هاي آموزشي

  • مثال: مديريت منابع انساني پيشرفته
  • اين قسمت فقط توسط دانشجوياني كه با بنده پايان نامه دارند تكميل شود.
  • توجه: مقطعي كه در حال حاضر در آن مشغول تحصيل هستيد
  • مثال: مديريت دولتي (گرايش منابع انساني)
  • مثال: 1396
  • نام شركت يا سازماني كه در آن مشغول به كار هستيد
  • مثال: m.peidaie@gmail.com